STATUT „FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA – DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO”


PREAMBUŁA

„Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego” powstaje, jako owoc dwuletniej modlitwy i spotkań we wspólnocie „Drużyna Chrystusa”. Powołana jest ona, jako dobroczynna, niedochodowa organizacja pozarządowa, będąca naszą ludzką odpowiedzią na słowa Jezusa zawarte w Ewangelii świętego Mateusza „Zapewniam was: Wszystko, co zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych moich braci, zrobiliście dla Mnie”.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Drużyna Chrystusa – dar środowiska piłkarskiego” ustanowiona przez: Zygmunta Chmurę i Piotra Wrześniaka w dniu 24.11.2014 aktem notarialnym Repertorium A 7691/2014 zmienionym w dniu 18.02.2015 aktem notarialnym Repertorium A 775/2015.

2. Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§2

1.  Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków, woj. Małopolskie.                                                                   2.  Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3.  Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4.  Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§3

1.  Fundacja posiada osobowość prawną.
2.  Nadzór nad Fundacją sprawuje – Minister właściwy do spraw administracji.

§4

1.  Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
2.   Fundacja może ustanawiać i przyznawać dyplomy oraz certyfikaty osobom fizycznym i prawnym spełniającym kryteria przyjęte przez Fundację.

 ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

1. Celami Fundacji są:

a)  Pomoc społeczna, w tym pomoc dzieciom i młodzieży, bez względu na pochodzenie, kolor skóry i wyznawaną religię, w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób,

b)  Ochrona zdrowia i promocja sportowego trybu życia.
c)  Działalność charytatywna.
d)  Promocja i organizacja wolontariatu
e)  Sport, krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży
f)   Wspieranie rozwoju różnorodnych talentów wśród dzieci i młodzieży
g)   Działalność wspomagająca technicznie, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe lub jednostki kościelne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, w prowadzeniu tej działalności,
h)  Dbałość o wszechstronny – materialny i duchowy – rozwój osobowości młodego człowieka,
i)   Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, połączona z działalnością edukacyjną i wychowawczą,
j)   Inicjowanie i koordynacja twórczych kontaktów pomiędzy grupami dzieci i młodzieży z kraju i zagranicy w duchu tolerancji, otwartości i dialogu,

2.  Fundacja prowadzi działania na rzecz społeczeństwa, w tym w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
3.  Przy osiąganiu celów wskazanych w §5 ust. 1, Fundacja winna w miarę możliwości podejmować działania tak, aby jednoczyć ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie realizacji działań, wskazanych w §5 ust. 1.

§6

1.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)   Organizowanie i dofinansowanie obozów sportowych np. piłkarskich, rekolekcji, szkoleń, akcji propagujących zdrowy tryb życia,
b)  Udzielania pomocy rzeczowej i finansowej dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej,
c)   Fundowanie stypendiów i zapomóg dla dzieci i młodzieży,
d)   Współorganizowanie akcji propagujących wolontariat oraz pozyskiwanie wolontariuszy do pracy w Fundacji,
e)   Organizowanie zbiórek publicznych i innych form pozyskiwania środków dla celów działania Fundacji,
f)   Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów na mecze np. piłkarskie i inne wydarzenia sportowe i kulturalne oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
g)   Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kościelnymi w zakresie wymienionym w celach działań Fundacji,
h)  Organizowanie imprez artystycznych, kulturalnych, religijnych i sportowych, w szczególności o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i charytatywnym,
i)   Organizację kongresów, sympozjów i konferencji naukowych, imprez kulturalnych i sportowych, turniejów, kolonii, obozów, koncertów i szkoleń z udziałem przedstawicieli z Polski i innych państw,
j)  Logistyczne oraz finansowe wspieranie oraz koordynację inicjatyw mających na celu wzajemne przełamywanie barier i stereotypów, szczególnie wśród młodych kibiców piłkarskich,
k)  Działalność wydawniczą oraz redagowanie i prowadzenie serwisów internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy,

2.  Działania podejmowane przez Fundację w ramach statutowej działalności mogą mieć charakter działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
3.  Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§7

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§8

1.  Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)   Darowizn, spadków, zapisów,
b)   Dotacji, subwencji, grantów
c)   Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz
d)   Dochodów z majątku Fundacji
e)   Nawiązek sądowych
f)   Odpłatnej działalności pożytku publicznego
g)   Ze sponsoringu

2.  Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczona jest wyłącznie na działalność statutową i nie może być przeznaczona do podziału miedzy jej członków.

§9

1.  Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2.  W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3.  W przypadku przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4.  Fundacja nie może:

a)  Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

b)  Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c)  Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

d)  Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§10

1.  Organami Fundacji są:

a)  Rada Fundacji,
b)  Zarząd Fundacji.

2.  Fundatorzy zastrzegają sobie prawo zgłaszania opinii doradczych obu organom Fundacji.

RADA FUNDACJI

§11

1.  Radę Fundacji, zwaną dalej Radą, tworzą osoby fizyczne bądź prawne powołane przez Fundatorów jednomyślnie.
2.  Członkowie Rady są powoływani na czas nieokreślony.
3.  Rada składa się z 3 do 9 członków.
4.  W skład pierwszej Rady wchodzą Fundatorzy.
5.  Rada wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady Fundacji.
6.  Rada uchwala regulamin, według którego będzie działać.
7.  Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
8.  Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Rady.
9.  Odwołanie członka Rady następuje w przypadku:

a)   Złożenia rezygnacji,
b)   Choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
c)    Nienależytego wypełniania funkcji,
d)   Istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
e)   Zaistnienia innych niż wymienione powyżej ważnych powodów, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.

10.  Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.
11.   Fundatorom przysługuje prawo odwołania członka Rady, jeżeli uznają, że przemawia za tym interes Fundacji.

§12

Do zadań Rady należy:

a)  Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalenie ich wynagrodzenia
b)   Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c)   Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
d)  Zmiana Statutu Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji,
e)  Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§13

Kompetencje Rady mogą zostać rozszerzone w drodze uchwały podjętej przez Fundatorów.

§14

1.  Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku
2.  Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
3.  Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, chyba że Statut niniejszy stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
4.  O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady.
5.  W szczególnych przypadkach, decyzje Rady Fundacji mogą zapaść w trybie obiegowym, w tym z użyciem drogi mailowej lub środków telekomunikacji lub wideo komunikacji z koniecznością pisemnego potwierdzenia. Tryb obiegowy nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań z działalności Fundacji oraz decyzji personalnych.
6.  Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§15

1.   Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 3 do 5 osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatorów jednomyślnie.
2.  Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3.  Fundatorom przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie. W szczególności może to nastąpić w przypadku:

a)  złożenia rezygnacji.
b)  podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c)  choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d)  zaprzestania wykonywania obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e)  nienależytego wypełniania funkcji członka,
f)  istotnego naruszenia postanowień Statutu.

4.  Funkcje Członków Zarządu mogą także pełnić Fundatorzy.
5.  Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatorów.

§16

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów.

§17

1.   Zarząd Fundacji:

a)  Reprezentuje ją na zewnątrz,
b)  Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
c)  Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d)  Sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
e)  Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f)   Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g)  Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h)  Występuje z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
i)  Przyznaje odznaki, medale i inne nagrody, wyróżnienia i tytuły.

2.   Zarząd, co roku, do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§18

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§19

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu. W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa Zarządu jest decydujący.

§20

1.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2.  Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani Członkowie Rady Fundacji
3.  Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu bądź na wniosek Rady Fundacji.

§21

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§22

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

 ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§23

W przypadku śmierci Fundatorów przewidziane dla nich w niniejszym statucie kompetencje będzie wykonywać Rada Fundacji.

§24

Zmiana statutu może dotyczyć również celów Fundacji.

§25

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§26

Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§27

1.   Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.   Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje bezwzględną większością głosów Rada Fundacji.

3.   Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała o likwidacji mianuje likwidatorami inne osoby. Wynagrodzenie likwidatorów określa Rada Fundacji.

4.   Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przeznaczony na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych realizujących cele, jakim służyła Fundacja.

 §28

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy.


Fundatorzy:

1. Zygmunt Chmura

2. Piotr Wrześniak